Obchodné podmienky pre internetové aplikácie

Vzájomné práva a povinnosti Užívateľa a Prevádzkovateľa vyplývajúce z užívania Aplikácie sa riadia týmito obchodnými podmienkami:

 1. Definícia
  1. V týchto obchodných podmienkach:
   1. Prevádzkovateľ“ je Pani prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD., s miestom podnikania Ružinovská 44, Bratislava 82103.
   2. Aplikácia“ znamená internetovú aplikáciu s názvom Self-growth institute, medzi ktorej hlavné funkcionality patrí výskumne podložený sebarozvoj, a ktorá je dostupná z internetovej adresy www.self-growth-institute.com.
   3. VOP“ znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky.
   4. „Zmluva“ znamená zmluvu uzatvorenú medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom, ktorej predmetom je poskytnutie Licencie k užívaniu Aplikácie Užívateľom za podmienok uvedených v týchto VOP.
   5. Licencia“ znamená nevýhradnú licenciu k užívaniu Aplikácie za podmienok uvedených v týchto VOP.
   6. Užívateľ“ znamená akákoľvek právnická alebo fyzická osoba odlišná od Prevádzkovateľa, ktorá používa Aplikáciu.
   7. Užívateľský účet“ znamená neverejnú časť Aplikácie, ktorá je užívateľovi prístupná po zadaní Prihlasovacích údajov.
   8. Prihlasovacie údaje“ znamenajú unikátnu kombináciu prihlasovacieho mena Užívateľa a hesla zvoleného Užívateľom, ktoré Užívateľ uloží do databázy Aplikácie pri vytváraní Užívateľského účtu prostredníctvom Aplikácie a/alebo hesla Užívateľovi automaticky vygenerovaného Aplikáciou.
 2. Proces uzatvorenia zmluvy o používaní Aplikácie
  1. Zobrazenie tlačítka s názvom „Obchodné podmienky a spracovanie osobných údajov“ v užívateľskom prostredí Aplikácie je návrhom na uzatvorenie Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa.
  2. Kliknutie Užívateľa na tlačítko „Súhlasím s obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov“ je bezvýhradným prijatím návrhu na uzatvorenie Zmluvy zo strany Užívateľa a týmto úkonom je uzatvorená Zmluva.
  3. Kliknutím na pole (tzv. checkbox), ktoré obsahuje popis v znení „Súhlasím s obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov“ a následným kliknutím na tlačítko v zmysle 2.2 Užívateľ vyjadruje súhlas s týmito VOP.
  4. Uzatvorením Zmluvy sa stávajú účinnými nasledujúce ustanovenia týchto VOP.
 3. Používanie Aplikácie
  1. Prevádzkovateľ udeľuje Užívateľovi Licenciu v rozsahu a za podmienok uvedených v Užívateľskom prostredí Aplikácie, najmä uvedených u daného typu Užívateľského účtu.
  2. Užívateľ sa za udelenie Licencie zaväzuje Prevádzkovateľovi zaplatiť odmenu vo výške uvedenej v Užívateľskom prostredí Aplikácie ak nie je pri konkrétnom spôsobe použitia (najmä u daného Užívateľského účtu) odmena uvedená, platí, že je Licencia poskytnutá bezodplatne.
  3. V prípade, že je Licencia udelená za odmenu, má Prevádzkovateľ právo poskytnúť plnenie Zmluvy (napr. sprístupniť danú časť alebo funkcionalitu Aplikácie) až v momente, kedy dôjde k zaplateniu odmeny za poskytnutie Licencie a ak nezaplatí Užívateľ za Licenciu odmenu v plnej výške v Prevádzkovateľom stanovenej lehote, inak ihneď, ruší sa Zmluva bez ďalšieho od počiatku.
  4. Prevádzkovateľ je po uplynutí doby trvania Licencie oprávnený plne a/alebo čiastočne zneprístupniť Užívateľský účet Užívateľa.
  5. Užívateľ nesmie zriadiť viac než jeden Užívateľský účet.
  6. Užívateľ nemá právo udeliť tretej osobe podlicenciu k používaniu Aplikácie.
  7. Akékoľvek finančné plnenia realizované prostrednictvom Aplikácie alebo prostredníctvom platebnej brány propojenej s Aplikáciou, sa považuje za zaplatené pripísáním celej príslušnej čiastky na príslušný bankový účet Prevádzkovateľa.
  8. Prevádzkovateľ má právo Aplikáciu alebo jej časť kedykoľvek odstaviť, zmeniť a/alebo ju zneprístupniť z príslušnej internetovej adresy, a to z akéhokoľvek dôvodu.
  9. Užívateľ má právo na používanie Aplikácie za podmienok podľa Zmluvy v jej aktuálnej verzii dostupnej z príslušnej internetovej adresy.
  10. Užívateľ sa zaväzuje pri používaní Aplikácie konať tak, aby jemu a ani Prevádzkovateľovi používaním Aplikácie nevznikla žiadna škoda.
 4. Databáza
  1. Užívateľ nemá právo prostredníctvom Aplikácie strojovo (najmä pomocou tzv. softwerových robotov) vyťažvať databázu spojenú s Aplikáciou.
  2. Užívateľ a Prevádzkovateľ sa týmto dohodli, že akékoľvek údaje vložné Užívateľom do databázy Aplikácie sú časťou databázy zhromaždené Prevádzkovateľom a stávajú sa súčasťou databázy Prevádzkovateľa, bez toho, aby Užívateľovi vzniklo akékoľvek právo k databáze Aplikácie.
  3. Zmluvné strany s plným vedomím, zhodne prehlasujú a činia nesporným, že záznamy údajov v Aplikácii a v jej databáze, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a poradovo a sú chránení proti zmenám.
 5. Osobné údaje a cookies
  1. Súhlas Užívateľa s používaním súborou Cookies Prevádzkovateľom uvedený v Prílohe č. 1 týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
  2. Súhlas Užívateľa s poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi uvedený v Prílohe č. 2 týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
 6. Zodpovednosť za škodu
  1. Ustanovenia toho článku VOP sa nevzťahujú na spotrebiteľa.
  2. Užívateľ sa týmto výslovne vzdáva práva na náhradu škody od Prevádzkovateľa neúmyslne alebo nie z hrubej nedbanlivosti spôsobenej Prevádzkovateľom porušením akejkoľvek povinnosti Prevádzkovateľa uvedenej v Zmluve v súvislosti s plnením Zmluvy alebo v týchto VOP.
 7. Zmena VOP
  1. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ uzatvára Zmluvu v bežnom obchodnom styku s väčším počtom osôb a Zmluvy sú podľa svojho charakteru zaväzujúce dlhodobo k opätovným plneniam rovnakého druhu s odkazom na tieto VOP. Zmluvné strany činia nesporným, že z povahy záväzkov Prevádzkovateľa podľa týchto VOP vyplývá a už pred uzatvorením Zmluvy vyplývala rozumná potreba neskoršej zmeny týchto VOP.
  2. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Prevádzkovateľ môže tieto VOP v primeranom rozsahu zmeniť a zároveň sa dohodli, že zmena VOP bude Užívateľovi, ako druhej zmluvnej strane, oznámená prostreníctvom emailovej správy odoslanej na emailovú adresu zadanú Užívateľom do Aplikácie. Užívateľ má v takom prípade právo zmeny VOP odmietnuť a predmetný záväzok medzi ním a Prevádzkovateľom z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe jeden (1) kalendárny mesiac, ktorá začne plynúť deň následujúci po odoslaní oznámenia, o ktorej Zmluvné strany týmto zhodne prehlasujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného subjektu.
  3. V prípade, že dôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy k už existujúcemu Užívateľskému účtu (tj. k obnoveniu alebo predlženiu Užívateľského účtu), riadi sa takáto Zmluva VOP v znení ku dňu uzatvorenia takejto Zmluvy.
 8. Povinné informácie pre spotrebiteľa
  1. Tento článok VOP je účinný iba voči Užívateľovi, ktorý je spotrebiteľom. Ustanovenia uvedené v tomto článku VOP sa nevzťahujú na podnikateľov – živnostníkov alebo obchodné spoločnosti.
  2. Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že:
   1. Adresa pre doručovanie písomností Prevádzkovateľovi je zhodná s vyššie uvedenou adresou sídla Prevádzkovateľa;
   2. Telefonický kontakt Prevádzkovateľa je 0908604141;
   3. Adresa Prevádzkovateľa pre doručovanie elektronickej pošty je info@self-growth-institute.com;
   4. Odmena Prevádzkovateľa za Licenciu je stanovená vrátane všetkých daní a poplatkov a jej výška a/alebo spôsob jej výpočtu je stanovený v Aplikácii;
   5. Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi odmenu za Licenciu, ak nie je Licencia poskytovaná bezodplatne, jedným zo spôsobov, ktorý je pri príslušnej možnosti uvedený v Užívateľskom prostredí Aplikácie;
   6. Užívateľovi nevznikajú náklady na dodanie;
   7. K používaniu Aplikácie je potrebný prístup k siieti Internet a internetový prehliadač ľubovoľný;
   8. Užívateľ má právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 15 dní od prevzatia plnenia. Prevzatím plnenia sa rozumie poskytnutie Licencie.
   9. Vo vzťahu k Prevádzkovateľovi nevznikajú Užívateľovi žiadne náklady za použitie komunikačných prostriedkov na dialku.
   10. Údaje o uzatvorení Zmluvy vrátane týchto obchodných podmienok sú uložené v databáze Aplikácie a Užívateľ k nim má prístup prostredníctvom Užívateľského účtu.
   11. Užívateľ má možnosť zistiť chyby kontrolou v Užívateľskom účte;
   12. Opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní dát možno vykonávať rovnako prostredníctvom Aplikácie a tam kde to Aplikácia neumožňuje, tak prostredníctvom technickej podpory, ktorej kontakt je uvedený v Aplikácii;
   13. Prevádzkovateľ dodržuje všetky platné zákony Slovenskej republiky; žiadne ďalšie kódexy nie sú pre Prevádzkovateľa záväzné;
   14. Prevádzkovateľ nevyužíva žiadne prostriedky mimosúdneho riešenia sporov;
   15. Predmetom Zmluvy nie je dodanie tovaru, na Aplikáciu sa tak nevzťahujú ustanovenia o reklamácii; Zodpovednosť za zjavné alebo skryté vady Aplikácie, ktoré mala Aplikácia v dobe jej sprístupnenia Užívateľovi, možno uplatniť u Prevádzkovateľa za podmienok stanovených Zmluvou a týmito VOP;
   16. Užívateľ je povinný dodržovať tieto VOP, ktoré sú taktiež súčasťou Zmluvy a rovnako je povinný dodržovať platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky.
   17. Užívateľ sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.
 9. Rozhodné právo
  1. Tieto VOP, ako aj Zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  2. Akékoľvek spory vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo týchto VOP budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.
 10. Účinnosť
  1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. júna 2021.

Súhlas so spracovaním súborov cookies

PRÍLOHA Č. 1

 1. Čo sú súbory cookies

Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré internetová stránka odošle do Vášho prehliadača. Umožňuje internetovej stránke zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad zvolený jazyk a podobne. Nasledujúca návšteva stránok tak pre Vás môže byť jednoduchšia a príjemnejšia. Súbory cookies sú dôležité, nakoľko bez nich by prechádzanie siete Internet bolo omnoho zložitejšie. Súbory cookies umožňujú lepší využitie našej internetovej stránky a prispôsobenie jej obsahu Vaším potrebám. Súbory cookies používa takmer každá internetová stránka na svete. Súbory cookies sú užitočné, pretože zvyšujú užívateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky.

 1. Druhy súborov cookies

Dočasné súbory cookies nám umožňujú prepájať Vaše jednotlivé aktivity po dobu prehliadania týchto internetových stránok. V okamihu otvorenia okna Vašeho prehliadača sa tieto súbory aktivujú a deaktivujú sa po zatvorení okna Vašeho prehliadača. Dočasné cookies sa po zatvorení prehliadača vymažú.

Trvalé súbory cookies nám pomáhajú Váš počítač identifikovať, ak opakovane navštívite našu internetovú stránku. Ďalšou výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňujú prispôsobiť naše internetové stránky Vašim potrebám.

 1. Využívanie súborov cookies

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že naše internetové stránky využívajú pre svoju činnosť súbory cookies, teda Vaše súbory cookies, vrátane dočasných a trvalých, spracovávame.

Tento súhlas je udelený na dobu 120 mesiacov.

Internetové prehliadače obvykle obsahujú správu súborov cookies. V rámci nastavení Vášho prehliadača tak pravdepodobne môžete jednotlivé súbory cookies ručne mazať, blokovať či celkom zakázať ich používanie. Pre viac informácií použite nápovedu Vášho internetového prehliadača.

 1. Účel použitia súborv cookies

K personalizácií obsahu a reklám, k poskytovaniu funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookies. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

Súbory cookies využívame, okrem účelu uvedeného v predchádzajúcom odstavci, len pre účely stanovené v obchodných podmienkach.

Súhlas s použitím osobných údajov

PRÍLOHA Č. 2

 1. Ja,
 2. ako užívateľ internetovej aplikácie s názvom Self-growth institute dostupnej v sieti Internet z internetovej adresy www.self-growth-institute.com,
 3. týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je Self-growth institute, miestom podnikania Ružinovská 44, Bratislava 82103, IČO: 37926802, so sídlom (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli pre prevádzkovateľa spracované:
 4. prevádzkovateľom;
 5. akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa;
 6. akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa;
 7. akýmkoľvek výskumným spolupracovníkom;
 8. Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú, a to na 120 mesiacov.
 9. Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre
 10. zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa;
 11. marketingové účely;
 12. poskytovanie osobných údajov tretím osobám;
 13. zaradenie osobných údajov do databázy;
 14. sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám;
 15. výskumné a vzdelávacie údaje;
 16. Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa ust. § 28 a následne zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.
 17. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené.
 18. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:
 19. automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov;
 20. v písomnej podobe;
 21. Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.
 22. Súhlas je poskytnutý kliknutím na tlačítko s nápisom Súhlasím s obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov v užívateľskom rozhraní vyššie popísanej internetovej aplikácie.